Friday, November 19, 2010

Nursery

Saurav K.C, 6yrs
Sanjit Srivastav, 4yrs

Sushma Tamang, 6yrs
Kanchan Jimi, 5yrs

Panas Rai, 6yrs

Anish Rai, 7yrs

Bicky Lama, 4yrs

Sneha K.C, 6yrs

Rachana Dangal, 5yrs
Sahara Pariyar, 7yrs

Aryan Bisunkhe, 6yrs
Ram Tamang, 7yrs

Sudip Karki, 7yrs

Maria Gadal, 7yrs

Ganga Tamang, 8yrs
Biswas Khadka, 8yrs

No comments:

Post a Comment